image_pdfimage_print

Killevippens persondatapolitik for website

Håndtering af persondata i Killevippen Vuggestue og Børnehave

 

Dataansvarlig

Vi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi behandler om hjemmesidebesøgende. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

 

Killevippen Vuggestue & Børnehave

Blangstedsgårds Allé 100

5220 Odense SØ

CVR-nr.: 34146217

 

For spørgsmål om behandling af personoplysninger kan du skrive til os direkte på mail@killevippen.dk.

 

Behandlingsaktiviteter

Som dataansvarlig jf. GDPR har vi følgende behandlingsaktiviteter.

 

Besøg på hjemmeside

Når du besøger vores hjemmeside, anvender vi cookies, for at hjemmesiden kan fungere.

Behandlingsgrundlaget er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra A (samtykke), litra F (interesseafvejningsreglen), hvor den legitime interesse i at sætte tekniske cookies forfølges, samt i øvrigt cookiebekendtgørelsen.

 

Kommunikation med potentielle kunder

Hvis du har spørgsmål til os, eller ønsker du at høre mere om vores services, kan du kontakte os via:

  • E-mail: kontor@killevippen.dk
  • Telefon: 71 99 52 51 i tidsrummet 09.00 – 15.00

Herved vil vi behandle dine personoplysninger, så vi kan indgå i en dialog med dig. Det kan f.eks. være i form af at svare på dine spørgsmål om vores ydelser. Vi behandler kun den information, som du giver os i forbindelse med vores kommunikation.

Vi vil typisk behandle følgende almindelige oplysninger: navn, e-mail, telefonnummer.

Vores hjemmel til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra F (interesseafvejningsreglen), hvor den legitime interesse i at besvare dine henvendelser forfølges.

Vi sletter vores kommunikation med dig, når det står klart, om du ønsker vores ydelser eller ej.

Skulle der i særlige tilfælde opstå et behov for at opbevare dine personoplysninger i længere tid, så vil dette kunne være tilfældet.

 

Indmeldelsesformular

Når du udfylder og indsender indmeldelsesformularen på siden, behandler vi dine og dit barns personoplysninger for at skrive jer på vores venteliste – og for at vi eventuelt på sigt kan tilbyde jer en plads. Vi behandler kun den information, som du giver os i forbindelse med indmeldelsen.

Her behandler vi oplysninger om navn, adresse, fødselsdato, ønsker til ydelsen og lignende. 

Hjemlen til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra B (kontrakt).

Når I er skrevet på vores venteliste, vil I eventuelt blive tilbudt en plads. Tilbydes I ikke en plads beslutter vi sammen med jer, hvor længe I fortsat ønsker at stå på ventelisten. Når vi beslutter, at I ikke længere fortsætter på ventelisten, slettes jeres personoplysninger.

 

Betaling af gebyr v. opskrivning til vuggestueplads

Vi skal gemme alle regnskabsbilag jf. bogføringsloven. Det betyder, at vi gemmer fakturaer og lignende bilag til brug for regnskabsføring. Heraf kan der fremgå almindelige personoplysninger som navn, adresse, ydelsesbeskrivelse o.lign.

Vores hjemmel til at behandle personoplysninger til bogføringen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1 litra.

Vi opbevarer disse oplysninger i minimum 5 år, efter indeværende regnskabsår er afsluttet. 

 

Jobansøgninger

Vi tager glædeligt imod jobansøgninger med henblik på at vurdere, om de matcher et ansættelsesbehov hos os. 

Hvis du sender din jobansøgning til os, er vores hjemmel til at behandle dine personoplysninger databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra F (interesseafvejningsreglen). 

Hvis du har sendt en uopfordret ansøgning, vil vi med det samme vurdere, om din ansøgning er relevant – og slette dine oplysninger igen, hvis der ikke er et match. 

Hvis du har sendt en ansøgning til et opslået job, vil vi bortskaffe din ansøgning i det tilfælde, at du ikke ansættes, og umiddelbart efter den rette kandidat er fundet til jobbet.

 

Databehandlere

Få kan klare alt selv, og det samme gælder os. Vi har derfor samarbejdspartnere og benytter os af leverandører, hvoraf nogle kan være databehandlere. Eksterne leverandører kan eksempelvis levere systemer til at organisere vores arbejde, services, rådgivning, IT-hosting og/eller markedsføring.

  • WordPress – Platform til hjemmeside og opbevaring af indmeldelsesformularer
  • Microsoft til Office 365
  • C-Solution – IT-hosting
  • Pia’s Bogholderi v/Pia Hess Christensen

Det er vores ansvar at sikre, at dine personoplysninger behandles ordentligt. Derfor stiller vi høje krav til vores samarbejdspartnere, og vores partnere skal garantere, at dine personoplysninger er beskyttet.

Vi indgår derfor aftaler herom med de virksomheder (databehandlere), der håndterer personoplysninger på vores vegne for at højne sikkerheden af dine personoplysninger.

 

Videregivelse af personoplysninger 

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand.

 

Profilering og automatiserede afgørelser

Vi foretager ikke profilering eller automatiserede afgørelser.

 

Tredjelandeoverførsler

Vi benytter som udgangspunkt databehandlere i EU/EØS, eller som opbevarer data i EU/EØS. 

I nogle tilfælde er dette ikke muligt, og her kan der benyttes databehandlere udenfor EU/EØS, hvis disse kan give dine personoplysninger en passende beskyttelse.

 

Behandlingssikkerhed

Vi holder behandlingen af personoplysninger sikker ved at have indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger. 

 

De registreredes rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os, så vi kan hjælpe dig med dette.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Tilbagetrækning af samtykke

Når vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at trække dit samtykke tilbage. 

Klage til Datatilsynet

Du kan klage over vores behandling af personoplysninger direkte til leder: kontor@killevippen.dk

Du har også ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby