1

Killevippens persondatapolitik

Killevippens persondatapolitik

 

Dataansvarlig

Killevippen Vuggestue og Børnehave er dataansvarlig og har dermed ansvaret for, at behandlingen af dine personoplysninger, sker i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

Hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os. Vores kontaktoplysninger er:

 

Killevippen Vuggestue og Børnehave

Blangstedgårds Allé 100

5220 Odense SØ

Email: mail@killevippen.dk

CVR nr.: 34146217

 

Kontakter du os pr. e-mail, skal du huske, at en almindelig e-mail ikke er sikker kommunikation, og at du derfor ikke skal skrive noget i din e-mail, som er privat eller følsomt, eller som du i øvrigt synes skal beskyttes.

 

Behandlingsaktiviteter

Som dataansvarlig jf. GDPR har vi følgende behandlingsaktiviteter.

 

Kommunikation med potentielle kunder

Hvis du har spørgsmål til os, eller ønsker du at høre mere om vores services, kan du kontakte os via:

  • Email
  • Telefon

Her vil vi behandle dine personoplysninger, så vi kan indgå i en dialog med dig. Det kan f.eks. være i form af at svare på dine spørgsmål om vores ydelser.

Vi behandler kun den information, som du giver os i forbindelse med vores kommunikation, og vi vil typisk behandle følgende almindelige personoplysninger: navn, email, telefonnummer. Vores hjemmel til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f.

Vi sletter vores kommunikation med dig, når det står klart, om du ønsker vores ydelser eller ej. Skulle der i særlige tilfælde opstå et behov for at opbevare dine personoplysninger i længere tid, så vil dette kunne være tilfældet.

 

Indmeldelsesformular

Når du udfylder og indsender indmeldelsesformularen på www.killevippen.dk, behandler vi dine og dit barns personoplysninger for at skrive jer på vores venteliste, og for at vi eventuelt kan tilbyde jer en plads. Vi behandler kun den information, som du giver os i forbindelse med indmeldelsen – dette er almindelige personoplysninger som navn, adresse, fødselsdato, ønsker til ydelsen og lignende. Hjemlen til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra b.

Når I er skrevet på vores venteliste, vil I eventuelt blive tilbudt en plads. Ved optagelse indsamler vi tilladelse hos jer mhp. indhentning, opbevaring og behandling af yderligere personoplysninger. Tilbydes I ikke en plads beslutter vi sammen med jer, hvor længe I fortsat ønsker at stå på ventelisten. Når vi beslutter, at I ikke længere fortsætter på ventelisten, slettes jeres personoplysninger.

 

Bogføring

Vi skal gemme alle regnskabsbilag jf. bogføringsloven. Det betyder, at vi gemmer fakturaer og lignende bilag til brug for regnskabsføring. Heraf kan der fremgå almindelige personoplysninger som navn, adresse, ydelsesbeskrivelse o.lign. Vores hjemmel til at behandle personoplysninger til bogføringen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1.

Vi opbevarer disse oplysninger i minimum 5 år, efter indeværende regnskabsår er afsluttet. 

 

Jobansøgninger

Vi tager glædeligt imod jobansøgninger med henblik på at vurdere, om de matcher et ansættelsesbehov hos os. 

Hvis du sender din jobansøgning til os, er vores hjemmel til at behandle dine personoplysninger databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f. 

Hvis du har sendt en uopfordret ansøgning, vil vi med det samme vurdere, om din ansøgning er relevant – og slette dine oplysninger igen, hvis der ikke er et match. 

Hvis du har sendt en ansøgning til et opslået job, vil vi bortskaffe din ansøgning i det tilfælde, at du ikke ansættes, og umiddelbart efter den rette kandidat er fundet til jobbet.

 

Besøg på hjemmeside

 

Databehandlere

Få kan klare alt selv, og det samme gælder os. Vi har derfor samarbejdspartnere og benytter os af leverandører, hvoraf nogle kan være databehandlere.

Eksterne leverandører kan eksempelvis levere systemer til at organisere vores arbejde, services, rådgivning, IT-hosting og/eller markedsføring.

  • WordPress – Platform til hjemmeside og opbevaring af indmeldelsesformularer
  • Microsoft 365, Excel – venteliste til institutionsplads
  • Microsoft 365, Outlook – mail til kommunikation – f.eks. vedr. tilbud om plads

Det er vores ansvar at sikre, at dine personoplysninger behandles ordentligt. Derfor stiller vi høje krav til vores samarbejdspartnere, og vores partnere skal garantere, at dine personoplysninger er beskyttet.

Vi indgår derfor aftaler herom med de virksomheder (databehandlere), der håndterer personoplysninger på vores vegne for at højne sikkerheden af dine personoplysninger.

 

Videregivelse af personoplysninger 

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand.

 

Profilering og automatiserede afgørelser

Vi foretager ikke profilering eller automatiserede afgørelser.

 

Tredjelandeoverførsler

Vi benytter som udgangspunkt databehandlere i EU/EØS, eller som opbevarer data i EU/EØS. 

I nogle tilfælde benyttes databehandlere udenfor EU/EØS, hvis disse kan give dine personoplysninger en passende beskyttelse.

 

Behandlingssikkerhed

Vi holder behandlingen af personoplysninger sikker ved at have indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger. 

 

De registreredes rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os, så vi kan hjælpe dig med dette.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Tilbagetrækning af samtykke

Når vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at trække dit samtykke tilbage. 

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.